وبـسـایت آمـوزشی دکـتر مجـیدی
وبسایت دکتر مجیدی

وبسایت دکتر مجیدی

حضور بیش از 146+ دانشجو
معرفی بیش از 50+ کتاب و مقاله
برگزاری بیش از 38+ دوره

مطالب مهم قبل از شرکت در دوره

جدیدترین دوره ها

آموزش از راه دور مدیریت کسب و کار
تاریخ برگزاری : 1400/03/25
ساعت 18:00
  • استاد سجاد مجیدی پرست
  • 7نفر
آموزش از راه دور مدیریت کسب و کار
تاریخ برگزاری : 1400/03/25
ساعت 18:00
  • استاد سجاد مجیدی پرست
  • 7نفر